تهية نقشه توپوگرافي به وسعت 1400 هكتار پزم- كنارك


نام پروژه :  تهيه نقشه توپوگرافي به وسعت 1400 هكتار پزم- كنارك
نام و آدرس كارفرما: تهران، شيلات ايران زمان شروع قرارداد: 1382
  زمان اتمام قرارداد: 1382
شرح كلي كار :
تهيه نقشه‌ توپوگرافي با مقياس 1:2000 از اراضي و هيدروگرافي از ساحل درياکلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد شرکت مشاورین آساراب محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری از محتوای این وب سایت ممنوع است.
طراحی و راه اندازی به کمک فناوری HTML5 و CSS3 توسط گروه کامپیوترلند
cl