تهية نقشه‌هاي توپوگرافي از سد رونج- تربت جام


نام پروژه :  تهية نقشه‌هاي توپوگرافي از سد رونج- تربت جام
نام و آدرس كارفرما:مشهد، آب منطقه‌اي‌ خراسان زمان شروع قرارداد: 1383
  زمان اتمام قرارداد: 1383
شرح كلي كار :
تهيه نقشة 2000: 1 از محدودة سد براي محاسبة‌ حجم آبکلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد شرکت مشاورین آساراب محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری از محتوای این وب سایت ممنوع است.
طراحی و راه اندازی به کمک فناوری HTML5 و CSS3 توسط گروه کامپیوترلند
cl